Nadzorniki

Osnovne opredelitve in smernic delovanja organizacijske enote nadzora živali in njenih izvajalcev - nadzornikov živali je opredeljeno v 21. in 22. členu Statuta združenja za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije.


Morda se bo komu dozdevalo čudno poimenovanje nadzor živali, saj gre za nadzor lastnikov živali in njihove odgovornosti lastništva, kot že pove samo ime združenja, vendar pa je v izvajanju nadzor lastnika brezpredmeten, če ni v nadzor vključena žival, ki jo lastnik poseduje in se (ne)preverjajo razmere in okoliščine v katerih žival biva in je oskrbovana, v povezavi s tem pa se ugotavlja izvajanje te odgovornosti lastnika živali do živali. V tem kontekstu pa je takšno pojmovanje nekje najbolj smiselno in najbolje opiše namen in cilj delovanja nadzora.


21.člen

 

(Nadzor živali – nadzor odgovornega lastništva živali)

(osnove za delovanje)

Združenje v okviru svojega humanitarnega in neprofitnega delovanja za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali in v skladu z 2. členom Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS, št. 38/2013, ter na osnovi dosedanjega izvajanja zaščite živali, opravljanja ogledov živali na terenu, sanacije bivalnih in oskrbnih razmer živali, to področje delovanja združenja oblikuje v program, ki ga izvaja organizacijska enota Nadzor živali in njeni izvajalci – Nadzorniki živali.


 

Nadzor živali deluje kot organizacijska enota in je ena od osnovnih dejavnosti in sestavni del Združenja. Zato zahteva v organiziranju, vodenju in izvajanju te dejavnosti in njene pomembnosti za širšo družbeno skupnost, ker je pod njenim stalnim pogledom in kontrolo, našo posebno pozornost, resnost in odgovornost pri njenem delovanju.


 

Nadzor živali pri svojem delu temelji na osnovi določil Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS, št. 38/2013; Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS, št. 51/2009; Pravilnika o zaščiti živali med prevozom, Uradni list RS, št. 62/2009; Pravilnika o zaščiti rejnih živali, Uradni list RS, št. 51/2010; Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, Uradni list RS, št. 98/2013; Pravilnika o označevanju in registraciji hišnih živali, Uradni list RS, št. 89/2014, ter sledeč vsakokratnim spremembam in dopolnitvam zakonodaje RS s tega področja in usklajevanjem svojega delovanja s temi spremembami in dopolnitvami zakonodaje.


 

Za nemoteno organizacijo dela in vodenje je odgovoren vodja organizacijske enote, ki sprotno koordinira svoje delo v Upravnem odboru Združenja, najmanj enkrat letno pa poroča o delovanju organizacijske enote Zboru članov.


 

22.člen

(smernice delovanja)

 

Osnova za ukrepanje nadzora živali so osebna opažanja, zaznavanja, anonimne in neanonimne prijave o domnevnem mučenju živali, napotitev, prošnje ali povabila uradnih inštitucij k sodelovanju, pomoči ali prevzemu primera ogleda in preverjanja resničnosti, upravičenosti prijave o domnevnem mučenju živali in okoliščinami domnevnega zanemarjanja, neodgovornega lastništva in nezakonitosti s področja zaščite živali z opravljanjem ogledov na lokacijah namestitve živali.


 

Za razbremenitev državnih organov in inštitucij deluje nadzor živali kot vezni člen med prijavitelji, domnevnimi kršitelji in organi z zakonskimi pooblastili za ukrepanje pri takih kršitvah. V ta namen nadzor živali na terenu opravi ogled o domnevnih nepravilnostih, pomanjkljivostih ali nezakonitostih in ravna v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jo nalaga tovrstnim organizacijam, ki izvajajo dela na področju zaščite živali, Zakon o zaščiti živali. V kolikor ni možno rešiti primera oziroma so okoliščine take narave, da zagotovo potrebuje intervencijo, ukrepanje in sankcioniranje s strani organov s pooblastili za nadzor in izvrševanje zakonodaje, le te primere posreduje v njihovo pristojnost reševanja.


 

Nadzor živali se organizacijsko in z dobro delovno prakso trudi za dobro in učinkovito sodelovanje z državnimi organi, inštitucijami, nevladnimi organizacijami, društvi, pravnimi in fizičnimi osebami za uresničevanje skupnih ciljev za preprečevanje zlonamernih dejanj, mučenj in neodgovornega lastništva v dobrobit živali.KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali