Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije

Temeljne značilnosti, naloge in cilji združenja so navedeni v Statutu združenja za nadzor odgovornega lastništva živali.

2. člen

Združenje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev v skladu s splošnimi interesi širše družbene skupnosti.

 

Združenje izvaja dejavnosti vsakovrstnega varovanja žrtev nasilja, varstva bivalnega okolja in življenja vseh vrst živali in se s svojim delovanjem zavzema proti vsakršni obliki nasilja in zlonamernih dejanj nad ljudmi in nad vsemi vrstami živali, ki niso v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

 

Združenje skrbi za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali, vzpostavljanje in vzdrževanje sožitja ljudi in živali v njihovem skupnem bivalnem okolju po namenu, ciljih in organizacijskih načinih, opredeljenih v tem Statutu in deluje na celotnem območju Republike Slovenije.


7.člen

Delovanje Združenja temelji na načelih humanega odnosa do življenja, okolja, narave in vsega živalskega sveta ter prostovoljnega, neprofitnega humanitarnega delovanja, ki zagotavlja odkrivanje, sprejem prijav teh pojavov, njihovo obravnavo in ustrezne postopke reševanja.

 

Pokrivanje tako različnih področij delovanja, ki so si sicer lahko v močni povezavi in prepletena ali v soodvisnosti nastalih okoliščin in problema, pa zaradi specifike obravnave ljudi, stanovanjskih razmer, lastniških odnosov do posedovanja živali, izgubljenih in zavrženih živali, lokalnih skupnosti, drugih javnih služb s pooblastili in pristojnostmi pri reševanju le dela problema, zaradi česar v različnih segmentih zapade reševanje pod izvajanje različne zakonodaje, pristojnosti različnih ministrstev, različnih pristojnih služb odločanja, različnih nadzornih inšpekcijskih organov in različnih izvajalcev javnih pooblastil pri reševanju kot so: Centri za socialno delo; Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin; Policija; Občine in lokalne skupnosti; Zavetišča; Redarske službe; Materinski domovi; Varne hiše; Centri za odvajanje odvisnosti; Zdravstvene organizacije; Veterinarske organizacije; itd.

 

V preprečevanje vzrokov teh pojavov pa je pomembno vzpostavljati sistem informiranja, osveščanja, ozaveščanja in izobraževanja preko sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami obsegajoč od vrtcev, osnovnošolskega, srednješolskega, poklicnega, visokošolskega do fakultetnega nivoja, kar pa je zopet dodatno specifično področje delovanja Združenja, ki mora biti tudi samostojno organizirano, predstavljeno in izvajano.
KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali