Aktivisti - prostovoljci združenja

Načelno so naloge organizacijske enote aktivistov - prostovoljcev opredeljene v 31. členu Statuta združenja za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije. Vsekakor si našega delovanja ne moremo predstavljati brez nesebičnega in požrtvovalnega delovanja naših aktivistov, ki tako rekoč dnevno po Sloveniji hodijo od vrat do vrat in zbirajo prostovoljne prispevke, za zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje našega dela.

 

31.člen

Aktivisti – prostovoljci

Naloga organizacijske enote je skrb za promocijo aktivnosti Združenja in zagotavljanja pridobivanja zakonsko dopustnih virov financiranja izvajanja programov Združenja, tako usmerjenega za posamezne organizacijske enote, kakor Združenja kot krovnega koordinatorja organizacijskih enot.

 

Za vzpostavitev delovanja organizacijske enote se uvede ZPZ – Zbirke podatkov Združenja, ki vodi evidenco aktivistov – prostovoljcev, izdanih pogodb o opravljanju prostovoljskega dela, aneksov k pogodbam; DANTE – evidenco dnevne aktivnosti na terenu (dnevno javljanje in datumsko vodenje lokacije dela aktivistov – prostovoljcev, ob zaključku pa tudi število ur aktivnosti na terenu.

 

Register iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi evidenco izdanih nabiralnih pol za zbiranje prostovoljnih prispevkov, oddanih pol, obračun pol z blagajno organizacijske enote, ki vodi obračune pol, prejetega denarja, ki ga nato z dokumentacijo prenese v centralno blagajno združenja.

 

Delovanje te organizacijske enote je izrazito odgovorno, saj v prvi vrsti rokuje z denarjem in ima poleg izrazitega pomena za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje, prav zaradi tega in ker je rokovanje s finančnimi sredstvi občutljivo področje tudi zaradi transparentnosti in odgovornosti do vplačnikov teh sredstev, je to področje podvrženo najstrožjemu nadzoru.


Moramo pa ob tem pojasniti, da to ni njihova edina aktivnost. Program aktivistov - prostovoljcev je veliko širši in obsežnejši. V spodnji tabeli si lahko preberete področja na katerih aktivno delujejo aktivisti - prostovoljci. Razumljivo je, da zaradi take raznolikosti vsi aktivisti ne opravljajo vseh nalog. vsakdo se odloči za tiste, za katere meni in čuti, da bi na konkretnem področju lahko prispeval in storil največ v pomoči za dobrobit živali.


(nabor programov aktivistov - prostovolcev združenja)


 

Program

IZBORNA PROGRAMSKA SHEMA NA KATERIH LAHKO DELUJE AKTIVIST

A

zbiranje materialov (prehrambnih artiklov, obleke, obutve, artiklov za osebno higieno) za pomoč ljudem v stiski

B

zbiranje opreme (pohištvo, gospodinjski aparati, posteljnina, kuhinjski pripomočki, izdelki za osnovno vsakodnevno uporabo)

C

aktivno druženje z osebami iz prejšnjega programa za vzpostavitev psihofizične kondicije.

D

aktivna pomoč lastnikom živali, ki zaradi nenadne odsotnosti (hospitalizacije, premestitve v institucionalne oskrbe, pridržanja oz. namestitve v zapor, ipd.)

E

oskrba živali v organizacijski enoti živalsko terapevtskega centra, zavetiščih za živali, društvih in organizcijah na področju živalovarstva

F

delo z živalmi in lastniki živali pri skupnem druženju v procesu sanacije posttravmatskih posledic nasilja nad živalmi

G

informiranje, osveščanje javnosti in promoviranje ciljev, nalog, namenov in rezultatov delovanja Združenja

H

širjenje in razdeljevanje publikacij in informativnega materiala, ki ga v promocijske namene izdaja Združenje za povečevanje prepoznavnosti delovanja Združenja v širšem družbenem prostoru

I

pridobivanje sponzorjev in donatorjev za izvajanje programov Združenja, oziroma le občasnih posameznih usmerjenih programov Združenja

J

zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani pravnih in fizičnih oseb za potrebe delovanja programov Združenja


 

Ob tem je potrebno povdariti, da imajo aktivisti - prostovoljci ob izvajanju svojih aktivnosti na terenu s sabo tudi vso potrebno dokumentacijo za preverjanje zakonitosti njihovega delovanja.

Tako lahko ob njihovem prihodu preverite in zahtevate vpogled v to dokumentacijo, ki se sestoji iz naslednjih dokazil:

1. IZKAZNICA (obešanka ali priponka), ki vsebuje naziv našega združenja z logotipom, fotografijo, z napisom "AKTIVIST - PROSTOVOLJEC ZDRUŽENJA" ter z imenom in priimkom aktivista prostovoljca. Ob strani pa številko aktivista npr.: AZ-160023.
2. POOBLASTILO združenja, iz katerega morajo biti razvidni istovetni podatki kot so na priponki oz. obešanki, opremljeno s pečatom združenja in podpisom.
3. POGODBA AKTIVISTA O PROSTOVOLJSKEM DELU, iz katere so ponovno razvidni istovetni podatki kot so navedeni na priponki in pooblastilu.
4. ANEKS K POGODBI AKTIVISTA O PROSTOVOLJSKEM DELU. Poleg že prej omenjenih istovetnih podatkov je iz aneksa razvidno na katerih programih je aktivist - prostovoljec aktiven (črkovni izbor iz prvega stolpca zgornje tabele), prav tako tudi podatek na katerem območju Republike Slovenije izvaja aktivist svoje aktivnosti, ter podatek časovnega razpona aktivnosti oziroma veljavnosti aneksa in pogodbe.
5. K pogodbi in/ali aneksu je priložen izpis iz Poslovnega registra Slovenije (portala AJPES) in DOVOLJENJE Upravne enote, iz katerega je razvidno, da ima združenje dovoljenje za zbiranje prostovoljnih prispevkov na območju celotne Republike Slovenije, ter časovno obdobje veljavnosti dovoljenja.
6. Poleg vseh predhodno navedenih dokazil pa ima aktivist - prostovoljec, pri izvajanju programa "J - zbiranje prostovoljnih prispevkov s strani pravnih in fizičnih oseb za potrebe delovanja programov Združenja" tudi spete, označene, žigosane in  podpisane nabiralne pole za zbiranje prostovoljnih prispevkov ( na nabiralnih polah je označena zaporedna (arabska) številka pole, zaporedna številka meseca (rimska številka) veljavnosti nabiralne pole in leto ter ime in priimek aktivista.


KONTAKTNI PODATKI

Aldo - Goran Ninovski, vodja nadzora živali, stiki z javnostjo in mediji
Tel.: 070 500 614

Jure Vrbnjak, namestnik vodje nadzora živali
Tel.: 070 500 613

Za vprašanja o nadzornikih živali in stiki z mediji

Mediji o našem delovanju

Nadzorniki živali sodelujejo na radiu Murski val v oddaji
"AKTUALNO" - 02.02.2017
Živalska policija se predstavlja na TRV SLO v oddaji

"ŽIVALSKI BLUS" - 14.10.2016

Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v o

"O ŽIVALIH IN LJUDEH" - 04.10.2014
Živalska policija se predstavlja na RTV SLO1 v oddaji

"DOBRO JUTRO" - 17.09.2014
Živalska policija se predstavlja na NETTV SLO v oddaji

"MAGnet - Humano do živali" - 02.04.2014
Živalska policija se predstavlja na Radiu SLO1 v oddaji

"OD MUHE DO SLONA" - 07.03.2014

Živalska policija se predstavlja na TV Celje v oddaji

"TEDENSKA IZDAJA" - 15.01.2014

 

Navigacija


 Nadzor živali, nadzorniki živali